Hufiec ZHP Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa

Strona startowa > Informacje z Hufca > Informacje z Hufca > uchwała KH w sprawie komunikacji mailowej

uchwała KH w sprawie komunikacji mailowej

uchwała KH w sprawie komunikacji mailowej

W dn. 2012-10-12 Komenda Hufca przyjęła uchwałę o następującej treści:

W ramach realizacji celu strategicznego K2 Prosta dokumentacja e-zhp Strategii ZHP na lata 2012-2017 Komenda Hufca postanawia, że „urzędowym” kanałem komunikacji z drużynowymi i komendantami innych jednostek działających w Hufcu będzie poczta elektroniczna. Za oficjalne adresy kontaktowe uznawane będą adresy e-mail figurujące w danej chwili w Ewidencji ZHP.

Powyższe postanowienie nie wyklucza ani nie pozbawia ważności komunikacji za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, takich jak telefon, SMS, komunikatory internetowe itp. Poczta elektroniczna uznawana będzie jednak za kanał „ostatniej szansy” i wysłanie e-maila na oficjalny adres kontaktowy będzie uznawane za pomyślne przekazanie danej informacji odbiorcy.

Komunikacja za pośrednictwem listów poleconych nie będzie stosowana, z wyjątkiem przypadków, gdy tryb taki jest wymagany przez przepisy państwowe.

Jednocześnie Komenda Hufca przypomina, że każdemu instruktorowi i członkowi ZHP pełniącemu funkcję instruktorską przysługuje prawo do darmowego konta mailowego w domenie zhp.net.pl. (Jest ono niezależne od zapowiedzianej i dotąd niezrealizowanej funkcjonalności zakładania kont pocztowych wszystkim posiadaczom kart członkowskich ZHP). Komenda Hufca deklaruje wszelką pomoc w zakładaniu takich kont.

Uchwała jest zamieszczona w rozkazie L20/2012.